Job hos Interflora - Behandling af personoplysninger

 

OPLYSNING OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED DIN ANSØGNING OM JOB HOS INTERFLORA DANMARK A/S

 

1. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

I forbindelse med din mulige ansættelse hos os, behandler vi flere nærmere angivne personoplysninger om dig. Formålet med at indsamle – og dermed behandle - personoplysninger under rekrutteringsprocessen er først og fremmest at vurdere, om du er kvalificeret til den stilling, som du søger.

I rekrutteringsprocessen vil der blive behandlet en række forskellige typer af oplysninger om din person, der både kan være oplysninger af almindelig karakter og af følsom karakter. Der kan således blive tale om, at behandle oplysninger om dit CPR-nummer, strafbare forhold og eventuel registrering i RKI.

I det følgende kan du læse mere om formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder hvilke oplysninger, der konkret og eventuelt måtte blive behandlet, når du søger en stilling hos os.

 

2. Når vi modtager din ansøgning

I forbindelse med din ansøgning vil vi behandle de personoplysninger, der fremgår af din ansøgning, dit CV og andre medsendte dokumenter, herunder et eventuelt billede. Det vil typisk dreje sig om følgende oplysninger:

 

Fornavn og efternavn(e)

Fødselsdato

Eventuelt billede

Køn

Telefonnummer

E-mailadresse

Adresse

Ægteskabelig status

Uddannelse(r), herunder opnåede karakterer, kurser m.v.

Karrierehistorik

Anbefalinger/referencer

Oplysninger om statsborgerskab

Oplysninger om arbejds- eller opholdstilladelse

Eventuelle autorisationsoplysninger

CPR-nummer

 

Vi behandler de ovenfor nævnte personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da der er tale om oplysninger, som du selv har fremsendt med henblik på at blive ansat og i relation til CPR-nummer i medfør af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

 

3. Vi vurderer din ansøgning

Efter at have vurderet din ansøgning vil du enten blive indkaldt til samtale eller få besked om, at du desværre ikke er kommet i betragtning til stillingen.

Hvis ikke du indkaldes til samtale, vil dette blive noteret eventuelt med angivelse af årsag.

Vi behandler førnævnte oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og databeskyttelseslovens § 12. 

 

4. Hvis vi udvælger dig til samtale

I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb.

Tilsvarende vil vi, hvis du har meddelt os samtykke hertil, indhente udtalelser og referencer fra dine tidligere arbejdsgivere.

Endvidere vil vi nogle gange, hvis du samtykker hertil, lade dig gennemgå en personligheds- og/eller færdighedstest.

Under samtalerne vil vi endvidere notere vores vurdering af dig med henblik på eventuelt at tilbyde dig stillingen.

Vi behandler de ovenfor nævnte personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og c og databeskyttelseslovens § 12.

 

5 Særligt om behandlingen af oplysninger om strafbare forhold m.v.

Som et led i rekrutteringsprocessen behandler vi også oplysninger om eventuelt begåede strafbare forhold samt eventuel registrering i RKI[1], som vil kunne have betydning for vores vurdering af din egnethed til den opslåede stilling.

Oplysningerne om strafbare forhold m.v. bliver behandlet med hjemmel i databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

6. Opbevaring og sletning

Hvis du får afslag på ansættelse, sletter vi de oplysninger, som vi har registreret om dig inden for 6 måneder.

Hvis du bliver ansat hos os, opbevares dine oplysninger i op til 5 år efter din fratræden, eller indtil det ikke længere måtte være nødvendigt ud fra princippet om dataminimering.

I enkelte tilfælde kan det dog af hensyn til vores retlige stilling være nødvendigt at oplysningerne opbevares i længere tid end de overfor nævnte tidsrum – eksempelvis i forbindelse med en verserende retssag eller en arbejdsskade.

 

7. Dine rettigheder som registreret

Som registreret hos os har du ret til at gøre brug af en række rettigheder i medfør af databeskyttelsesforordningen.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af de nedenfor oplistede rettigheder, bedes du skriftligt kontakte os herom.

Du læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

7.1 Ret til indsigt

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 15, har du ret til indsigt i de oplysninger, som vi behandler om din person, herunder en række oplysninger i relateret til behandlingen.

 

7.2 Ret til berigtigelse

I medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 16, har du ret til at få berigtiget oplysninger om dig, som er åbenlyst forkerte.

 

7.3 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du, inden for vores generelle opbevaringsperiode, ret til at få slettet oplysninger om dig selv efter artikel 17 i databeskyttelsesforordningen.

 

7.4 Ret til begrænsning af behandling

I visse situationer kan du have ret til at få vores behandling af dine personoplysninger begrænset, jfr. Databeskyttelsesforordningens artikel 18.

Hvis du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, må vi kun behandle personoplysninger om dig på baggrund af dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, herunder gøres gældende eller forsvares, eller med henblik på beskyttelse af såvel fysiske og juridiske personer eller af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

Undtaget fra ovenstående er dog vores opbevaring af oplysning og dig, som fortsat vil blive opbevaret, herunder slettet, i medfør af punkt 6.

 

7.5 Ret til dataportabilitet

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 20, i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få transmitteret disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at få struktureret henholdsvis transmitteret dine personoplysninger må dog ikke krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder.

 

7.6 Ret til indsigelse

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

7.7 Kontaktoplysninger

Anmodninger og spørgsmål i anledning af behandlingen af dine personoplysninger kan rettes til:

 

Interflora Danmark

Park alle 380

2625 Vallænsbæk

E-mail: persondata@interflora.dk

 

7. 8 Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden hvorpå vi behandler dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger kan du finde på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 


[1] Hvis du søger en stilling som er særligt betroet som eksempelvis bogholder.